Hamburg, Germany (The Kaiser WIlhelm Strase, 1906)
prev / next